Skip links

ALGEMENE VOORWAARDEN
PURE WOMEN – WENDY TERLAAK

DEFINITIES
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Consulent Pure Women – Wendy Terlaak, handelende als zelfstandig gevestigd personal overgangscoach en gewichtscoach

Cliënt: de persoon aan wie door de Consulent advies wordt verleend, dan wel diens
wettelijke vertegenwoordiger

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Consulent wordt uitgeoefend

ALGEMEEN
De Consulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij
onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op dehoogte gesteld.

BASIS
De Consulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de Consulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

VERHINDERING
Bij verhindering of afmelding van een afspraak dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijd telefonisch of via e-mail af te melden (het inspreken van de voicemail of het versturen van een tekstbericht volstaat hierbij ook). Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de Consulent gerechtigd de afspraak en het advies in rekening te brengen.

TARIEFSTELLING
Voor de behandeling aanvangt, deelt de Consulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW. De Consulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren. Er zal geen prijswijziging plaatsvinden na het afsluiten van een overeenkomt voor een compleet begeleidingstraject, indien een cliënt het gehele
traject al heeft betaald.

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN EEN BEGELEIDINGSTRAJECT
Wanneer de cliënt tussentijds besluit te stoppen met de begeleiding bestaat geen recht op terugbetaling van reeds betaalde consulten. Wanneer de cliënt tussentijds besluit te stoppen met de begeleiding vervalt de betalingsverplichting voor een overeengekomen traject of pakket niet. Indien de cliënt de begeleiding later weer wil oppakken, kunnen niet gebruikte consulten alsnog ingepland worden, uiterlijk binnen een jaar na de start van het oorspronkelijke traject. In bepaalde gevallen kan de Consulent besluiten wel tot
terugbetaling over te gaan, bijvoorbeeld wanneer de behandeldoelen eerder bereikt zijn. Dit in alle gevallen ter beoordeling van de gewichtsconsulent.
BETALING
Betaling dient door overschrijving of per kas plaats te vinden. Bij afname van een pakket ontvangt de cliënt ontvangt na het eerste gesprek een factuur voor het complete pakket. Losse gesprekken worden na afloop van elk consult afgerekend. De cliënt dient facturen binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de Consulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de Consulent gerechtigd om met
terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

De Consulent is gerechtigd een consult te weigeren indien de cliënt de betaling niet heeft voldaan.

ONUITVOERBAARHEID VAN DE WERKZAAMHEDEN
De Consulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.

Vooruitbetaalde en nog niet genoten consulten worden terugbetaald aan
de cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

AANSPRAKELIJKHEID
Het advies en/of de begeleiding van de Consulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Consulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de Consulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Consulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de Consulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de Consulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De Consulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
De Consulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen,
documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Consulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de
Consulent verstrekt zijn.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Consulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Versie 1.3
02 december 2021
Gewijzigd ten opzichte van vorige versie:
– betalingsvoorwaarden duidelijker omschreven